Implementatie

Stichting UPV Textiel legt tot 2025 de focus op de ontwikkeling en implementatie van de basiseisen van de UPV om te voldoen aan de wettelijk opgelegde doelstelling van de UPV Textiel. Op hoofdlijnen ziet de het opzetten van het UPV Textiel systeem er als volgt uit:

Samen ontwikkelen en bouwen

Om te komen tot een realistisch en kostenefficiënt systeem, denken tientallen deelnemers in werkgroepen actief mee over de uitgangspunten van de textielbeheerstructuur die nodig is om de doelstellingen te behalen. De markt helpt zo te bepalen wat voor de sector werkt, effectief en betaalbaar is. Het doel is om de te vormen structuur aan te laten sluiten bij de bestaande infrastructuur voor textielinname en –verwerking van gemeenten, kringloopwinkels, retailers en bedrijven met retourlogistiek. Deze werkgroepen focussen op thema’s zoals blauwdruk van het systeem, communicatie & campagne, innovatie en eco-modulatie.

Raamovereenkomst

De stichting is gestart met verkennende gesprekken met verschillende ketenpartners waaronder de Vereniging Herwinning Textiel (VHT), Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en NVRD (Nederlandse gemeenten en publieke bedrijven). Doel is om te komen tot afspraken over de mogelijkheden voor verbetering van de innamestructuur, sortering en recycling. Deze worden in het voorjaar van 2024 vastgesteld in een Raamovereenkomst, dat de basis vormt voor de afspraken met dienstverleners voor de uitvoering en monitoring van de inzameling, recycling en hergebruik van kleding en textiel.

Ketenafspraken

De Stichting werkt komend jaar de Textielbeheerstructuur verder uit. Hiervoor zal de stichting overeenkomsten afsluiten met gemeenten en uitvoerende partijen met afspraken over erkenningsregeling, kwaliteit en monitoring en eventuele vergoedingen. Dit is nodig om de uitvoeringskosten inzichtelijk te krijgen en te verwerken in de voorlopige Textielbeheerbijdrage 2025.

Algemeen Verbindend Verklaring (AVV)

Bij voldoende marktdekking vraagt de stichting begin 2024 een Algemeen Verbindend Verklaring. Hiermee wordt geregeld dat álle leveranciers en importeurs, die producten in ons land in de handel brengen, gaan bijdragen en er sprake blijft van een gelijk speelveld.

Transitie naar circulaire textielketen

UPV is een bouwsteen voor het samenwerken aan het stimuleren van de circulaire textielketen op weg naar 2050. De producenten werken de komende jaren aan de realisatie van de transitie naar een circulaire textielsector in 2025 (aansluitend op Nederlands en Europees beleid) en met aandacht voor goede productieomstandigheden voor mens, dier en milieu. Circulair omvat onder meer toepassing van post consumer recycled textiel in nieuw textiel, stimuleren van het ontwerpen en produceren van recyclebaar textiel, zorgen dat textiel langer kan worden (her)gebruikt en verbeteren van de traceerbaarheid van textiel.

nl_NL