Deelnemer

Als producent of importeur bent u verantwoordelijk voor de inzameling, recycling en hergebruik van de textiel die u op de Nederlandse markt brengt. De overheid legt vanaf 2025 doelstellingen op voor inzameling, recycling en hergebruik. Dit is een individuele wettelijke verplichting die we als sector samen doeltreffend organiseren. Hiervoor werkt producentenorganisatie Stichting UPV Textiel met behulp van tientallen UPV-plichtige bedrijven, die zich als deelnemer hebben gemeld, een collectieve aanpak uit. We bouwen volop aan een realistisch en kostenefficiënt systeem en toetsen dit bij UPV-plichtige ondernemingen. De markt helpt zo te bepalen wat voor de sector werkt, effectief en betaalbaar is. 

Producentenorganisatie

Stichting UPV Textiel is een formeel erkende producentenorganisatie. Inmiddels hebben ruim 800 producenten en importeur zich aangesloten bij Stichting UPV Textiel. Op de deelnemerslijst ziet u een overzicht van onze deelnemers.

Opgaaf en bijdrage

Als deelnemer doet u jaarlijks opgaaf over het gewicht textiel dat u in Nederland in de handel brengt en betaalt u jaarlijks een textielbeheerbijdrage. Hiermee draagt u bij aan de uitvoering van de textielbeheerstructuur die nodig is om de doelstellingen te behalen, het bevorderen van noodzakelijke innovatie/transitie naar circulair en samenwerking voor duurzaamheid in de supply chain & verwerkingsketen.

Textool

Als deelnemer heeft u toegang tot Textool, de beveiligde applicatie voor uw textieladministratie bij de Stichting. In Textool kunt u opgaven indienen, uw gegevens beheren en facturen inzien. Via de knop Textool bovenaan de pagina kunt u inloggen.

Opgaaf 2024

U doet voor 1 april een voorlopige opgaaf over het gewicht textiel die u in 2024 verwacht in Nederland in de handel te brengen. Ook betaalt u een voorlopige bijdrage 2024. In 2025 geeft u de gerealiseerde afzet van 2024 op. Het verschil in bijdrage wordt dan verrekend. U betaalt alleen voor werkelijk op de markt gebrachte textiel.

Textielbeheerbijdrage

U betaalt de producentenorganisatie een bijdrage voor het meer en beter gescheiden inzamelen en het behalen van de doelen voor hergebruik/recycling, het bevorderen van noodzakelijke innovatie/transitie naar circulair, samenwerking voor duurzaamheid in de supply chain & verwerkingsketen. Het bestuur van Stichting UPV Textiel, dat met name bestaat uit directieleden van producenten, stelt jaarlijks de begroting en het voorlopige en definitieve tarief van de textielbeheerbijdrage vast. De hoogte van de bijdrage wordt grotendeels bepaald door kosten die nodig zijn voor uitvoering van de inzameling en verwerking en de marktdekking van de producentenorganisatie.

Geen bijdrage 2023: voorbereidingskosten

In 2022 en 2023 heeft de Stichting te maken met voorbereidingskosten voor de opstart van de organisatie, het ontwikkelen van processen en systemen en het doen van de collectieve melding bij het ministerie van IenW. U betaalt daarvoor geen directe bijdrage. De Stichting werkt op basis van een voorfinanciering. De voorbereidingskosten van € 0,01 per kilogram van het gewicht textiel dat u in 2023 in de handel brengt, worden meegenomen in de Bijdrage 2024.

Bijdrage 2024: startkosten

In 2024 betaalt u een voorlopige bijdrage 2024 voor de startkosten om de systemen operationeel te maken. Deze voorlopige bijdrage 2024 is door het bestuur vastgesteld op € 0,10 per kilogram van het gewicht textiel dat u in 2024 in de handel brengt. Deze bijdrage wordt aan u terugbetaald vanaf 2025 in uiterlijk 5 jaar. Hiermee zorgen we ervoor dat spelers die later aansluiten, meebetalen aan de startkosten. 

Bijdrage 2025: uitvoeringskosten

De bijdrage 2025 wordt grotendeels bepaald door kosten die nodig zijn voor uitvoering van de inzameling en verwerking en de marktdekking van de producentenorganisatie. Om de doelstellingen vanaf 2025 te realiseren, is opschaling en verbetering van de inzameling en verwerking van textiel nodig. Hiervoor moeten in 2024 afspraken worden gemaakt en de totale kosten van deze maatregelen nauwkeurig in kaart worden gebracht. Op basis van de verwachtte marktdekking van de Stichting, ervaring met andere UPV-systemen en kostenonderzoek geeft het bestuur voor 2025 alvast een indicatie af van de bijdrage 2025 van € 0.20 per kilogram.

Hoe zit de budgetverdeling 2025 in elkaar?

De textielbeheerbijdrage 2025 wordt grotendeels bepaald door kosten die nodig zijn voor uitvoering van de inzameling en verwerking en de marktdekking van de producentenorganisatie.

De hoogte van de bijdrage wordt in 2025 bepaald door:

Uitvoeringskosten
  • Begrote kosten om de doelstellingen vanaf 2025 te realiseren. Deze houden rekening met een opschaling en verbetering van de inzameling en verwerking van het ingezamelde textiel. Daarvoor maken wij dit jaar afspraken met onze ketenpartners. Het is het eerste uitvoeringsjaar en er is intensief overleg nodig. Aan de orde komen bijvoorbeeld de vergoedingensystematiek voor erkende dienstverleners om hoogwaardige vezel tot vezel recycling en hergebruik in Nederland te stimuleren. Details worden uitgewerkt door de Expertgroep innovatie.
  • Kosten voor implementatie van een erkenningsregeling voor erkende dienstverleners, audits en controle. 
  • Gedragsonderzoek, voorlichting aan consumenten met een campagne en verbetering bekendheid inleverpunten. Het onderzoek ontwikkelen we samen producenten en ketenpartners in de Expertgroep communicatie.
  • Monitoring en rapportage (er is al een verplichte rapportage over 2024).
Transitiefonds innovatie

Hiermee kunnen we innovatie voor hoogwaardige recycling stimuleren. Hiervoor roepen we ketenpartners op om voorstellen in te dienen die bijdragen aan meer hoogwaardige textielrecycling.

Organisatiekosten

Kosten ten behoeve van de organisatie, ontwikkeling van systemen en de administratie.

Bijdrage aan het weerstandsvermogen

Hierin is ook de reservering voor de garantieregeling opgenomen. Deze vangt de kosten op van de inzameling voor zover de opbrengst van het ingezamelde textiel onder de reguliere gemiddelde inzamelkosten van een gemeente daalt.

Op basis van de verwachtte marktdekking van de Stichting, ervaring met andere UPV-systemen en kostenonderzoek heeft het bestuur in november 2023 voor 2025 als indicatie een bijdrage van € 0,20 per kilogram vastgesteld. Op basis van de huidige inzichten is deze nog steeds passend.

Het bestuur heeft een Financiële commissie benoemd met 3 bestuursleden: Udo Delfgou (INretail), Eric Serrarens (Angro) en Jeroen Markink (Wibra). Deze commissie heeft de eerste opzet van de meerjarenprognose in april 2024 besproken. Dit geeft de contouren voor het overleg met de ketenpartners. Het resultaat hiervan komt naar verwachting deze zomer beschikbaar, waarna de conceptbegroting voor 2025 met een doorkijk naar 2030 in het bestuur besproken en vastgesteld kan worden.

nl_NL
Scroll naar boven